Penthouse Swiet

ÜBA DE DACHAL DER SCHTOD!

Dieses draumhafte, Licht duachfluade Penthaus umgibd a groaße Dachterrassn. Da weitleifige Blick üba de Dachal Inglschdods is wunderschee und omds kenna`S die romandische Aussicht bei Sonnaundagang, sogar aus Eahnara Wirlpul-Bodwann gniaßn.

Zusätzliche Ausschdaddung: Wirlpul im Zimma mid indegrierdm Farbnliachd-Süsdem für Eahna persönlichs Woibefindn. WELAN umsonsd. Zwoa Queen-Size-Bedn. Terrassn. Nesbresso Maschin für Eahnan ganz auf Eahna obgschdimmtn Kaffee oda den „Early Morning Tea“ ausm Haus Wellmondo, zu jede Zeid.

Und no wos: Fois de PENTHOUSE SWIET grod belegt sei soi, frong`S doch nach da WELLNESS SWIET oda dem Arangschmo: KUSCHLN IN INGLSCHDOD.

Gern fuin mia Eahna Zimma mid auf Eahna obgschdimmde Sachn aus. Wia wars midm gschdeckdn Blumabuke in Herzerlform, ner Flaschn Sekt,  flauschige Leihbodmändl, Pralina oda oafach a boa nette Zimmagrüaß? Mia AMMERLÄNDER heifa Eahna mid da Planung vo Eahnara Übaraschung gern!